Преселби, Селидби, Пакување, Транспорт, Товар, Истовар, Складирање на ствари - Низ цела Македонија

Клиенти

IT фирми

Државни институции

Образование

Банки и осигурителни компании

Здравство

Игри на среќа

Останати дејности